100 Chinese Books

Li, He, 790-816

Li, Jen-shing

Ling, Mengchu, 1580-1644

Lingyanqiaozi

Li, Qingzhao, 1081-ca. 1141

Li, Ruzhen, ca. 1763-ca. 1830

Li, Shangyin, 813-858

Li, Tian Yi

Liu, An, -122 BC

Liu, Cun Ren

Liu, E, 1857-1909

Liu, Guang Wei

Liu, Hui, 3rd/4th cent.

Liu, Ji, 1311-1375

Liu, Shao, 3rd cent.

Liu, Su, fl. 742-755

Liu, Su, fl. 806-820

Liu, Xiang, 77? BC-6? BC

Liu, Xie, 465?-522?

Liu, Xin, -23

Liu, Xu, 887-946

Liu, Yiqing, 403-444

Liu, Yong, jin shi 1034

Liu, Zhang

Li, Xiuxing, jin shi 1715

Li, Ya-ko

See: Legge, James, 1815-1897

Li, Yu, 1611-1680?

Li, Yu Xiu

Li, Zhi Zhong

Lu, Can, 1494-1551

Lü, Kun, 1536-1618

Luo, Guanzhong, 1330?-1400?

Luo, Li-chian

Luo, Po

Lü, Shang

  • 六韜 (Chinese) (as Author)

Lü, Sheng

Lu, Xixing, 1520-1606

Lu, Xun, 1881-1936

Lu, Yi-Shin

  • 文子 (Chinese) (as Editor)

Lu, You, 1125-1210

Lu, Yu, 733-804

Lü, Zuqian, 1137-1181

Ma, Huan, fl. 1414-1451

Mencius, 372? BC-289? BC

  • 孟子 (Chinese) (as Author)

Meng, Yuanlao, fl. 1126-1147

Mengzi

See: Mencius, 372? BC-289? BC

Mingjiaozhongren, pseud.

Ming Xuanzong, Emperor of China, 1399-1435

Mo, Di, 480 BC-390 BC

  • 墨子 (Chinese) (as Author)

Mo, Langzi, pseud.

Mountain, Plum Rocky

Mu, Shiying

  • 公墓 (Chinese) (as Author)

Nalan, Xingde, 1655-1685

Nanbeiheguanshizhe

Nanyuedaoren

Ouyang, Xiu, 1007-1072

Pei, Songzhi, 372-451

Peng, Zunsi, jin shi 1737

  • 蜀碧 (Chinese) (as Author)

Pinghuazhuren

Po, Chü-i

See: Bai, Juyi, 772-846

Pu, Songling, 1640-1715

Qian, Yi, jin shi 999

Qingxidaoren, 17th cent.

Qingxincairen

Quyuan

Ruan, Dacheng, 1587-1646

Sanghavarman, -520

Shan, Ben

Shang, Yang, -338 BC

Shao, Binru

Shen, Dao, ca. 350 B.C.-ca. 275 B.C.

  • 慎子 (Chinese) (as Author)

Shen, Fu, 1763-ca. 1808

Shen, Kuo, 1031-1095

Shen, Qifeng, 1741-

  • 諧鐸 (Chinese) (as Author)

Shi, Fa-Hai

Shi, Hui

Shi, Nai'an, 1290?-1365?

Shiung, Duen Sheng

  • 文子 (Chinese) (as Editor)

Shi, Yukun, 19th cent.

Sima, Qian, 135? BC-86 BC

  • 史記 (Chinese) (as Author)

Sima, Rangju, 4th cent. B.C.

Song, Levi

Song, Shangjie, 1901-1944

Song, Ye

Song, Yingxing, 1587-

Su'anzhuren, 18th cent.

Su, E, jin shi 886

Su, Manshu, 1884-1918

Sung, John

See: Song, Shangjie, 1901-1944

Sun, Guangxian, -968

Sun Tzu

See: Sunzi (6th cent. BC)

Sun, Ximeng

See: Tenggu, Guxiang, 1880-1919

Sunzi (6th cent. BC)

Sunzi, ca. 5th cent.

Su, Shi, 1037-1101

Su, Xun, 1009-1066

Tang, Jingwu

Tang, Xianzu, 1550-1616

Tanmengdaoren

Skip Ad and Download Your file..

Post a Comment

Thank you for your comment! If it contains links, your comment will be moderated. If you're looking for technical support, please see the FAQ's, our blog or contact the original author.